• Zwroty i reklamacje

GWARANCJE I REKLAMACJE

1.Towary oferowane w sklepie internetowym są  dostarczane z odpowiednimi dowodami zakupu 

2.Reklamacje składa się w następujący sposób:

  1. a) droga pocztowa na adres: Modern SEM Benedykt Protasiuk ul Bema 89b/39 Białystok lub
  2. b) droga elektroniczna na adres:biuro@eurwis.pl
  3. c) w każdym przypadku towar należy odesłać na adres firmy: ul Bema 89b/39 Białystok

    O ile nie będzie wskazane inaczej, kontakt telefoniczny wiąże się z powstaniem po stronie Klienta kosztów telefonicznych. Wysokość kosztów określona jest według stawki danego operatora

4.Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu np. paragon lub faktura  którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem bądź wyciąg z konta lub karty kredytowej. W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, zwracamy klientowi cenę i koszt przesyłki

  1. Modern SEM Benedykt Protasiuk nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z pracy firmy doręczającej (Poczta , Kurier), oraz z podania przez Klienta nieprawidłowego lub niedokładnego adresu

6.Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub poprzez odesłanie rzeczy. Termin dwutygodniowy rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru, oraz nie wcześniej niż po wykonaniu przez nas obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub odesłanie rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do: Benedykt Protasiuk ul Bema 89b/39 Białystok Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu

7.Zwroty towarów należy wysyłać wyłącznie na adres: ul Bema 89b/39 Białystok

8.W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. Modern SEM Benedykt Protasiuk zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Oryginalne opakowanie jest integralną częścią produktu

9.Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

10.Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków za transakcję zostanie dokonany na rachunek przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

11.Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu, bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić do Modern SEM Benedykt Protasiuk nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki

12.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich otrzymania w formie pisemnej

13.W przypadku reklamacji dotyczących towarów zakupionych w sklepie www.jebut.pl niezbędne jest dostarczenie wadliwych towarów wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji, a okres 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji jest liczony od momentu otrzymania przez Paweł Protasiuk reklamowanych towarów

14.Koszt zwrotu towaru ponosi reklamujący, zaś koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Modern SEM Benedykt Protasiuk b

15.Zarówno w przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając towar    

16.W razie niezajęcia przez Modern SEM Benedykt Protasiuk  stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Modern SEM Benedykt Protasiuk. za zasadną